Apžvalga, Kaip ŽaistiVaizdoLošimoAutomatais

Lošimoautomatai internetiniam kazinoduoda didelįpelną, bet taipbuvo ne visuomet. Juos išradus 1800 metų pabaigojetradiciniailošimoautomatai (vadinami taip patir „vaisių mašinomis“) ilgą laiką buvo nustumtiį kazino pašalius.

Nors ir jie įgijodidelįpopuliarumą, publika vis darteikė pirmenybęlošimostalams ir tradiciniamskazino lošimams, kurie užėmėreikšmingąvietą daugumoje kazino. Tiktainemėgstantys bendrautilošėjai, kuriesiekė išvengtikitų lošėjų, rinkosilošimoautomatus. Galbūttai yra viena iš tendencijų pokyčio priežasčių. Galimaiir dėl to, kad pastaraisiaismetais lošimoautomatų kokybėžymiai pagerėjo. Šiandien kaip tik lošimoautomatai atnešadidžiąjądalįkazino pajamų.

Pastaruoju metu lošimoautomatai tapo dar pelningesni, nes dėl įvairių priežasčių augainternetinio kazinopopuliarumas. Lošimoautomatai paprastai yra patrauklūs ir spalvingi, todėldažnai pakelialošėjo nuotaiką. Be to,jais loštipaprasta–tiesiog įstatykmonetąir patraukrankeną, išvengiantšurmulio ir įtemptosatmosferos, kuri susidaro prie žmonėmisperpildyto kazino stalo. Internetuprieinamilošimoautomatai viską supaprastina, be to,jų animacijos yra patrauklesnės ir išsamesnės.

Susipažinksu ĮvairiaisLošimoAutomatais

SuraskSauTinkamiausiusLošimus

Tol, kolturėsi interneto prieigą, galėsipatektiprie lošimoautomatų. Prieinamųgeroskokybės vaizdološimoautomatų pasirinkimas yra ištiesplatus, pradedantnuo naujųjųžaidimų, pavyzdžiui, Wild Wild West, iki pačiųpopuliariausių, pavyzdžiui, Starburst.

Tavo lošimoautomatų pasirinkimaspriklausys nuo Tavoasmeninio skonio ir lošimo stiliaus, o taip pat nuo to, ar Taupatinka3D grafika, keliritiniai ar klasikiniai lošimoautomatai.

Statymo grąžinimo sumalošėjui nusako, kiek daugpinigų Tu galėtumgrąžintiiš savostatymo sumų. Iš esmės,juo didesnisstatymo sumos grąžinimas, juo didesnį išmokėjimą Tu gauni. Kiekvienaslošimoautomatas turi savo statymo grąžinimo sumą, kuriturėtųbūti palyginus paprastairandama.

Pagrindai

Internetiniai lošimoautomatai pradžioje gali sutrikdyti, ypač tuos, kurie pripratę prie kazino ir baruoseišdėstytų tradicinių lošimoautomatų. Žaidžiantklasikiniais lošimoautomatais, lošėjas patrauktųrankeną ir lauktų trijų vienodųsimbolių pasirodymoekrano viduryje, kas liudytųapie laimėjimogavimą. Tačiauvaizdološimoautomatai turi penkisritinius ir laimėjimą gali atneštisimbolių grandinėbet kuriojeeilėje – horizontaliai, įstrižai ar zigzagu, su nedideliaispokyčiaiskiekvienamekonkrečiame lošimoautomate.

Žaidžiant internetiniu lošimoautomatulošėjas pradžiojepasirenka, ant kelių išmokėjimų linijųstatyti. Kartaispaprastaslošimoautomatas gali turėti tiktai vieną išmokėjimų liniją, tačiausudėtingilošimoautomatai turi nuo dešimtiesiki 25, ir,kitąkart,netgi iki keliųšimtųišmokėjimų linijų.

Vaizdološimoautomate, nuspaudusmygtuką „Spin“, lošėjas įsukaritinius,ant kurių yra atvaizduotiįvairūs simboliai.

Po to ritiniaisustoja, irant jų yra matomiįvairūs simboliai – lošėjas laimi, jeigu išmokėjimų linijojepasirodotrys ar daugiauvienodi simboliai. Laimėjimodydispriklauso nuo simbolio, o taip pat nuo statymo sumos dydžiouž konkrečią išmokėjimų liniją. Paprastailošimoautomatai turi unikalius konkrečių verčių simbolius, todėlpriešlošimo pradžiąverta patikrintisimbolių vertę.

SvarbiausiTerminai

Išmokėjimų Linijos

Tradiciniame lošimoautomatelošėjas norėtųišsukti tris vienodus simbolius vidurinėjeeilėje.

Ši vidurinė eilė būtų išmokėjimų linija, ir kai kuriuosevaizdološimoautomatuose dar naudojamas šis tradicinis formatas.

Tačiaudidžiojidalisvaizdološimoautomatų šiandien yra ekstravagantiški irsiūlodaugdaugiauišmokėjimų linijų,ovienodųsimbolių virtinėbet kuriojeiš jų atneš laimėjimą.

Laimėjimodydispriklauso nuo konkretaus simbolio išmokėjimų dydžio ir statymo dydžiouž išmokėjimų liniją, kurioje buvo išsukti atitinkamisimboliai.

Galima diskutuoti, ar statant ant kelių išmokėjimų linijųTausuteiksdidesnę galimybę laimėtidaugiaupinigų ar ne. Vienasiš argumentųyra tai, kad, nors ir statymas ant visųišmokėjimų linijųsuteikiaTaudidesnę išlošimogalimybę, Tu tuo pačiu metu tarifamsišleidi daugiaupinigų ir potencialiai patiri didesnius nuostolius.

Wild Simboliai

Wild simboliai- taiypatingosrūšiessimboliai, kurie pakeičianuolatiniussimbolius, norint sudaryti išlošiančiąkombinaciją, kurios kitokiu būdu neįmanoma pasiekti. Pavyzdžiui, jeigu išmokėjimų linijojeišsukami trys identiški simboliai ir vienasWild simbolis, jie skaičiuojami kaip keturivienodisimboliai. Jeigu Tausekasi, Tu vienoje išmokėjimų linijojegali išsuktidaugiau,neivieną Wild simbolį, tokiu būdugaunant dar didesnįlaimėjimą.

Scatter Simboliai

Tailošimoautomate rečiausiaisutinkamisimboliai. Jie dažnai suteikiabonuso žaidimą, pavyzdžiui, nemokamų pasukimųraundą, kuris išties gali pagerinti Tavo padėtį. Kai kuriuoselošimoautomatuose Scatter simboliai gali turėti savo vertęir pakeistikitusišmokėjimų linijojeesančiussimbolius.

LošimoAutomatų Strategijos

Tradiciniųlošimoautomatų ritiniai turi nustatytątvarką, savo ruožtu,vaizdološimoautomatuose naudojama atsitiktinio simbolių pasirinkimoprograma. Todėlreikia pamiršti viską, kąišmokome apie rezultatų prognozavimą tradiciniuose lošimoautomatuose, nes internetinių lošimoautomatų duodami rezultatai yra visiškaiatsitiktiniai.

Tačiau tai nereiškia, kad mes negalime pasinaudoti kokiomis gudrybėmis, žaidžiantvaizdološimoautomatais.

Geriausias būdas maksimalią panaudoti savostatymo sumą – tai atrastilošimoautomatą su didžiausiu statymo sumos grąžinimulošėjui.Juo aukštesniskonkretaus lošimo automato statymo sumos grąžinimas, juo daugiauTu gali susigrąžinti, ir tai vienintelisprieinamą išmokėjimą apibūdinantisdydis.

Mitaiapie LošimoAutomatus

Sklinda keli neteisingimitaiapie vaizdološimoautomatų veikimopricipus.

Labiausiai paplitusiidėja, kad geriausia statyti dideles sumas. Tačiau, nors ir tokia taktika gali būti pravartikituose kazino žaidimuose ir galibūti pelninga, jeigu išloši greitai, tačiau nėra įrodymų, kad tai duotųdidesnių išlošimų lošimoautomatuose.

Dar viena paplitusi neteisinganuomonė yra tai, kad išmokėjimų linijos nėra visos vienodos, ir kad didesnė galimybėidentiškus simbolius išsuktihorizontaliose linijose.

Ši idėja, tikėtina,kilo iš tradicinių lošimoautomatų,o ji neteisinga. Kurissimbolis ir kurioje vietoje pasirodo ant lošimoautomato ekrano nustatoma visiškaiatsitiktiniai.

Kai kurielošėjaivis darmano, kad vaizdološimoautomatai veikiapanašiai kaip tradiciniailošimoautomatai, ar taip pat tiki, kad laimėjimai ir pralošimaiiškrenta tam tikraseka. Vaizdološimoautomatai neduoda daugiau išmokėjimų, juo ilgiauTu žaidi –rezultatas yra visiškaiatsitiktinis.

Įsuk Lošimo Ritinius

Dabar Tu esi pasirengęsįveikti vaizdološimoautomatus! Taunebūtina mėginti atsimintiWild ir Scatter simbolius ar atpažinti, kai yra užsukta išlošimo linija, nes visa taiTavovietoje atliksžaidimas. Pasinaudokgalimybe lošimo eigojesumažinti ar padidinti savo statymo sumos dydį, kol surasi sautinkamą lygį. Mėgaukis!